Povračilo nadomestila plače za začasno čakanje in subvencioniranje skrajšanega delovnega časa od 1. 6. 2020

Vloga za uveljavljanje delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo je od 3.6.2020 na voljo na Portalu za delodajalce. Možna je predložitev vloge samo v elektronski obliki. 

Delodajalci lahko uveljavljajo delno povračilo nadomestila plače za zaposlenega, ki ga napotijo na začasno čakanje na delo, v obdobju od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020. Vlogo morajo oddati v osmih dneh od napotitve zaposlenega na začasno čakanje, najpozneje do 30. 6. 2020. 

Delno povračilo nadomestila plače lahko uveljavljajo delodajalci, ki imajo na dan predložitve vloge plačane vse obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti ter predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let. Ravno tako delodajalci na dan predložitve vloge ne smejo biti v stečajnem postopku. 

Do delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo so upravičeni delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. 

Delnega povračila ne morejo uveljavljati:

  • neposredni ali posredni uporabniki proračuna RS ali proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %,
  • delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost iz skupine K (po standardni klasifikaciji dejavnosti) in so imeli 13. 3. 2020 več kot deset zaposlenih,
  • tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije in njihova predstavništva ter institucije, organi in agencije EU v Sloveniji. 

Delodajalcem, ki izpolnjujejo vse zakonske pogoje, bomo v petnajstih dneh od prispetja popolne vloge izdali Sklep o delnem povračilu izplačanih nadomestil plače. V njem bo določeno, na kakšen način bo delodajalec uveljavljal povračilo. 

V skladu z ZIUOOPE bomo delodajalcem povrnili 80 % izplačanega nadomestila plače. Višina povračila je omejena z višino maksimalnega zneska denarnega nadomestila za brezposelnost, ki znaša 892,50 EUR na mesec.

 

VIR: Zavod