Regres za letni dopust za leto 2020 - negospodarstvo (javni sektor)

Na podlagi 3. člena in 1. točke 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16, 80/18 in 31/19)
Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Boštjan Koritnik, minister za javno upravo, Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in mag. Andrej Šircelj, minister za finance,
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja, kot stranka na strani javnih uslužbencev
sklenejo
 
A N E K S  h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji 
 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi določitve višine regresa za letni dopust za leto 2020 za javne uslužbence.
 
2. člen 
(regres za letni dopust za leto 2020) 
 
Regres za letni dopust za javne uslužbence v letu 2020 znaša 940,58 eura.
Ne glede na prejšnji odstavek znaša regres za letni dopust v letu 2020 za javne uslužbence, ki na dan izplačila regresa za letni dopust za leto 2020 prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 20. ali nižjemu plačnemu razredu, 1.050,00 eurov.
 
3. člen 
(poračun) 
Javnim uslužbencem iz drugega odstavka prejšnjega člena, ki jim je regres za letni dopust za leto 2020 že bil izplačan, se najkasneje pri izplačilu plače za mesec julij 2020 poračuna razlika do višine, določene na podlagi tega aneksa.
 
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 
Št. 007-438/2020/3
Ljubljana, dne 7. julija 2020
EVA 2020-3130-0027
 
Vir: Uradni list RS