P R A V I L N I K o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Na podlagi drugega odstavka 295. člena in drugega odstavka 305. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19 in 66/19) minister za finance izdaja
 
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti 
 
1. člen 
 
V Pravilniku o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/13, 83/14, 100/15, 19/16 – popr., 86/16, 79/17, 44/18 in 80/19) se v Prilogi 1 v točki V. IZRAČUN AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI (DEJANSKI) v opisu zaporedne številke 2 besedilo »2.7« nadomesti z besedilom »2.8«.
Za zaporedno številko 2.7 se doda nova zaporedna številka 2.8, ki se glasi:
»
2.8
Izvzem prihodkov iz naslova mesečnega temeljnega dohodka na podlagi ZIUZEOP in ZZUOOP ter iz naslova delno povrnjenega izgubljenega dohodka po ZZUOOP 
 
«. 
V opisu zaporedne številke 6.27 se na koncu doda besedilo »in zmanjšanje odhodkov, ki so posledica preteklih prihodkov, ki so bili izvzeti iz davčne osnove (na primer odhodki iz naslova vračila mesečnega temeljnega dohodka po ZIUZEOP in ZZUOOP ter iz naslova vračila delno povrnjenega izgubljenega dohodka po ZZUOOP)«.
V opisu zaporedne številke 15.11 se na koncu dodata vejica in besedilo »in dodatna olajšava za donacije, namenjene odpravi posledic epidemije v skladu z 62.a členom ZIUZEOP«.
V točki VI. IZRAČUN DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI (NORMIRANI) se v opisu zaporedne številke 2 besedilo »2.7« nadomesti z besedilom »2.8«.
Za zaporedno številko 2.7 se doda nova zaporedna številka 2.8, ki se glasi:
»
2.8
Izvzem prihodkov iz naslova mesečnega temeljnega dohodka na podlagi ZIUZEOP in ZZUOOP ter iz naslova delno povrnjenega izgubljenega dohodka po ZZUOOP
 
«. 
 
2. člen 
 
V Prilogi 2 se v delu PRAVNE PODLAGE – pomen uporabljenih kratic, za deseto alinejo dodata novi enajsta in dvanajsta alineja, ki se glasita:
»– ZIUZEOP: Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20 in 152/20)
– ZZUOOP: Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20)«.
V točki V. Metodologija izpolnjevanja obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za zavezance, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, se v opisu zaporedne številke 2 besedilo »2.7« nadomesti z besedilom »2.8«.
Za zaporedno številko 2.7 se doda nova zaporedna številka 2.8, ki se glasi:
»
2.8
Znesek prihodkov iz naslova mesečnega temeljnega dohodka, ki so v skladu s šestim odstavkom 34. člena ZIUZEOP in šestim odstavkom 88. člena ZZUOOP izvzeti iz obdavčitve, ter znesek prihodkov iz naslova delno povrnjenega izgubljenega dohodka (za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi varstva otrok), ki so v skladu s petim odstavkom 93. člena ZZUOOP izvzeti iz obdavčitve. Zaporedna številka 2.8 se izpolnjuje samo v primerih, kadar je ob upoštevanju pravilne računovodske obravnave mesečni temeljni dohodek in delno povrnjen izgubljen dohodek vključen v zaporedno št. 1 davčnega obračuna.
 
«. 
V opisu zaporedne številke 6.27 se na koncu dodata pika ter besedilo »Vpiše se tudi znesek zmanjšanja odhodkov, ki je posledica v preteklih davčnih obdobjih izvzetih prihodkov (tako se, na primer, zaporedna številka 6.27 za davčno leto 2020, v katerem je bil prejet mesečni temeljni dohodek ali delno povrnjen izgubljen dohodek, ne izpolnjuje, v naslednjih letih pa samo v primerih, kadar je vračilo mesečnega temeljnega dohodka ali delno povrnjenega temeljnega dohodka računovodsko izkazano kot odhodek, torej vključeno v zaporedno številko 5 davčnega obračuna, in je bil mesečni temeljni dohodek ali delno povrnjen izgubljen dohodek v letu prejema izvzet iz davčno priznanih prihodkov (izpolnjena zaporedna številka 2.8)).«.
V opisu zaporedne številke 15.11 se na koncu dodata pika in besedilo, ki se glasi:
»V to vrstico se vpiše tudi znesek izplačil v denarju za namen odprave posledic epidemije, izplačan na za ta namen posebej oblikovan transakcijski račun Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije, ki ni Slovenija (62.a člen ZIUZEOP).«
V točki VI. Metodologija izpolnjevanja obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti za zavezance, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, se v opisu zaporedne številke 2 besedilo »2.7« nadomesti z besedilom »2.8«.
Za zaporedno številko 2.7 se doda nova zaporedna številka 2.8, ki se glasi:
»
2.8
Znesek prihodkov iz naslova mesečnega temeljnega dohodka, ki so skladno s šestim odstavkom 34. člena ZIUZEOP in šestim odstavkom 88. člena ZZUOOP izvzeti iz obdavčitve, ter znesek prihodkov iz naslova delno povrnjenega izgubljenega dohodka (za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi varstva otrok), ki so v skladu s petim odstavkom 93. člena ZZUOOP izvzeti iz obdavčitve. Zaporedna številka 2.8 se izpolnjuje samo v primerih, kadar je ob upoštevanju pravilne računovodske obravnave mesečni temeljni dohodek in delno povrnjen izgubljen dohodek vključen v zaporedno št. 1 davčnega obračuna.
 
«. 
 
3. člen 
 
Priloga 10 se nadomesti z novo Prilogo 10, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
 
KONČNA DOLOČBA 
 
4. člen 
 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 
Št. 007-507/2020/21
Ljubljana, dne 26. oktobra 2020
EVA 2020-1611-0093
Mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance 
 
VIR: URADNI LIST
 
 
 
Ne spreglejte izobraževanj s področja davkov, bilanc, davčnega obračuna - tukaj!