Od 1.1.2024 znaša bruto minimalna plača 1.253,90 EUR

Minimalna plača za delo, opravljeno po 1. januarju 2024, znaša 1.253,90 eur (v letu 2023 je bila 1203,36 eur).

Minimalna plača se sicer usklajuje vsako leto januarja, na podlagi Zakona o minimalni plači (ZMinP).

 

Definicija minimalne plače

V minimalno plačo se ne vštevajo vsi dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi (uveljavljeno s prvim januarjem 2020).

Poleg tega v minimalno plačo tudi ni možno vštevati povračil stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu (povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela, stroškov na službenem potovanju), kot tudi ne drugih prejemkov iz delovnega razmerja (regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade).

 

VIR: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; FURS