Ambicij - O Nas

ambicij - kontakti

facebook mali

Z novelo se razširjajo omejitve davčne izvršbe na dolžnikove denarne prejemke. Na dolžnikove denarne prejemke, ki se v skladu z Zakonom o dohodnini štejejo za dohodek iz delovnega razmerja, je z izvršbo mogoče seči največ do višine dveh tretjin, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini 76 % minimalne plače po zakonu, ki ureja minimalno plačo. Če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa mu mora poleg splošnega varovanega zneska, ki trenutno znaša 600,95 EUR, ostati tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih za dodelitev denarne socialne pomoči, določenih v Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre).

Informativna višina denarne socialne pomoči v letu 2016 (cenzus) za posamezno kategorijo oseb po merilih ZSVarPre je objavljena na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pod rubriko: Delovna področja/Sociala/Denarna socialna pomoč http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/denarna_socialna_pomoc/.

Takšne omejitve veljajo tudi za samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, in njegove družinske člane ali druge osebe, ki jih mora preživljati po zakonu.

Upravičenost do višje omejitve zaradi preživljanja se ne upošteva po uradni dolžnosti, temveč jo mora izkazati dolžnik pri izvrševalcu sklepa o izvršbi (npr. pri banki oziroma hranilnici ali delodajalcu), s predložitvijo javne listine.

Dolžnik lahko predloži vsako javno listino, s katero lahko izkaže dolžnost preživljanja. Takšna listina je na primer izpisek iz matičnega registra o rojstvu, iz katerega izhaja, da je dolžnik eden od staršev mladoletnega otroka, odločba o otroškem dodatku, odločba o denarni socialni pomoči, odločba o znižanju plačila vrtca in druge odločbe, izdane na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS).

 

VIR: FURS