Ambicij - O Nas

ambicij - kontakti

facebook mali

 

 

V Uradnem listu RS št. 68/2012 je bila 7. 9. 2012 objavljena naslednja

 

U R E D B A o dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

 

1. člen

V Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09, 51/10, 67/10, 80/10 – ZUTD in 41/12) se v Prilogi 1 za vrstico:

»
+----------+----------------------------------+-----+-----------+
|T090013  |ADMINISTRATOR VI         | 50 |  1.539,34|
+----------+----------------------------------+-----+-----------+
                                «

dodajo nove vrstice, ki se glasijo:

»
+----------+----------------------------------+-----+-----------+
|T100001  |FUNKCIONAR - NAPOTEN V TUJINO I  | 160 |  3.545,16|
|     |(FUNKCIJA V RS MIRUJE)      |   |      |
+----------+----------------------------------+-----+-----------+
|T100002  |FUNKCIONAR - NAPOTEN V TUJINO II | 150 |  3.451,86|
|     |(FUNKCIJA V RS MIRUJE)      |   |      |
+----------+----------------------------------+-----+-----------+
|T100003  |FUNKCIONAR - NAPOTEN V TUJINO III | 140 |  3.265,27|
|     |(FUNKCIJA V RS MIRUJE)      |   |      |
+----------+----------------------------------+-----+-----------+
                                «.

2. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00730-28/2012

Ljubljana, dne 30. avgusta 2012

EVA 2012-2030-0048

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik