Ambicij - O Nas

ambicij - kontakti

facebook mali

V Uradnem listu RS št. 99/2012 je bil 18. 12. 2012 objavljen naslednji

 

D O D A T E K Š T. 1
h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

Uvodne ugotovitve:

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da v skladu s 56. členom veljavne Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije usklajujeta zneske po navedeni kolektivni pogodbi za leto 2013, kot sledi iz nadaljevanja.

1. člen

63. člen veljavne Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma se spremeni tako, da se glasi:

»63. člen – Najnižje osnovne plače v panogi gostinstva in turizma po tarifnih razredih

+------------------------------+----------------------------+
|    Tarifni razred    |  Najnižja osnovna plača  |
+------------------------------+----------------------------+
|       I.       |      474,30      |
+------------------------------+----------------------------+
|       II.       |      510,00      |
+------------------------------+----------------------------+
|       III.       |      571,20      |
+------------------------------+----------------------------+
|       IV.       |      632,40      |
+------------------------------+----------------------------+
|       V.       |      703,80      |
+------------------------------+----------------------------+
|       VI.       |      836,40      |
+------------------------------+----------------------------+
|       VII.       |      938,40      |
+------------------------------+----------------------------+
|       VIII.      |     1.101,60      |
+------------------------------+----------------------------+
                              «

2. člen

Tretji odstavek 67. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Višina regresa za letni dopust za leto 2013 znaša 880 EUR.«

3. člen

Najnižje osnovne plače iz 1. člena tega dodatka h kolektivni pogodbi se pričnejo uporabljati za delo opravljano od 1. 3. 2013 dalje.

4. člen

S podpisom tega dodatka h kolektivni pogodbi, pogodbeni stranki soglašata, da preneha veljati in se uporabljati Kolektivna pogodba o določitvi najnižjih osnovnih plač dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (Uradni list RS, št. 82/10).

TURISTIČNO GOSTINSKA ZBORNICA SLOVENIJE
Predsednik
Zdravko Počivalšek l.r.

ZDRUŽENJE
DELODAJALCEV SLOVENIJE
Sekcija za gostinstvo in turizem
Predsednica
Alenka Iskra l.r.

SINDIKAT DELAVCEV
GOSTINSTVA
IN TURIZMA SLOVENIJE
Predsednik
Kristijan Lasbaher l.r.

OBALNI SINDIKAT
GOSTINSTVA
IN TURIZMA SLOVENIJE
PRI KONFEDERACIJI
SINDIKATOV 90 SLOVENIJE
Predsednik
Aleš Kovačič l.r.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 11. 12. 2012 izdalo potrdilo št. 02047-9/2004-47 o tem, da je Dodatek št. 1 h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 7/9.