Začasno ali občasno delo v kmetijstvu od 1. 7. 2018

Zakon o kmetijstvu – ZKme v členih od 105.a do 105.e opredeljuje začasno in občasno delo v kmetijstvu.

Navedene določbe se uporabljajo od 1. 7. 2018 dalje.

Začasno ali občasno delo v kmetijstvu je začasna ali občasna oblika dela, za katero je neposredno glede na vegetacijo, sezono oziroma naravo dela za kmetijske panoge sadjarstvo, vinogradništvo, hmeljarstvo in zelenjadarstvo značilen izrazito povečan obseg potrebe po delovni sili. Naročnik dela je lahko nosilec ali član kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev - RKG, za katerega bo izvajalec opravljal določena dela na podlagi pogodbe o začasnem ali občasnem delu v kmetijstvu. Izvajalec začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu je fizična oseba, ki opravlja delo po pogodbi. 105.e člen ZKme določa, da se delo na podlagi pogodbe o začasnem ali občasnem delu v kmetijstvu šteje kot delo v okviru drugega pravnega razmerja, za katero je naročnik dolžan izvajalca vključiti v obvezna socialna zavarovanja v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje ter obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Prispevki se plačujejo na enak način, kot to velja za ostale dohodke iz drugega pravnega razmerja.

 

VIR IN VEČ INFORMACIJ: FURS