Uporaba 76.a člena ZDDV-1 za dobavo odpadkov

DURS v pojasnilu št. 4230-158/2010-2 z dne 5. 7. 2010 pojasnjuje:

Davčni zavezanec navaja, da se ukvarja z nakupom in prodajo elektrofiltrskega pepela za nadaljnjo uporabo v betonih in cementih. Pepel kupuje pri različnih dobaviteljih, ki imajo različno stališče glede obračunavanja DDV (ali se uporabi 76.a člen ZDDV-1 ali ne). Glede na navedeno ga zanima, ali je pepel odpadek ali ne.  

V nadaljevanju vam posredujemo odgovor:

 

Elektrofiltrski pepel ima status odpadka vse dokler se ga s primernim načinom ne predela v gradbeni material.

Na podlagi d) točke prvega odstavka 76.a člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10 – UPB2) mora DDV plačati davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, kateremu se opravi dobava odpadkov, ostankov in rabljenega materiala ter storitev iz Priloge III a ZDDV-1.

Tretji odstavek Priloge III a tako zajema dobavo ostankov in drugega materiala, ki ga je mogoče reciklirati in vsebuje železne in neželezne kovine, njihove zlitine, žlindro, pepel, škajo in industrijske ostanke, ki vsebujejo kovine ali njihove zlitine, ter opravljanje storitev izbiranja, rezanja, ločevanja na dele in stiskanje za te izdelke.

Za razrešitev dileme ali se nek material šteje kot odpadek ali kot izdelek smo za mnenje zaprosili Ministrstvo za okolje in prostor, ki nam je podalo sledeče pojasnilo: »V skladu s tretjim odstavkom 6. člena Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08, v nadaljevanju: uredba) je odpadek, namenjen za predelavo, odpadek, dokler ni predelan v uporabne materiale ali energijo ali po pripravi za ponovno uporabo, dan v ponovno uporabo. Torej, če je potrebno material pred nadaljnjo uporabo na kakršenkoli način obdelati (npr. predelava elektrofiltrskega pepela po postopku R5 v gradbeni material), je tak material odpadek, dokler ni predelan v uporaben material

V Sporočilu Komisije ES* Svetu in Evropskemu parlamentu so podane smernice za pomoč pri razlikovanju med odpadkom in ne-odpadkom, ki so se izoblikovale na podlagi sodne prakse Sodišča ES. Sodišče je tako med drugim navedlo, da material ni nujno odpadek, kadar se šteje kot ostanek proizvodnje. Lastnosti materiala v smislu njegove pripravljenosti za nadaljnjo uporabo v gospodarstvu lahko pomenijo, da se ga ne bi smelo šteti za odpadek. Če nadaljnja uporaba izdelka brez vsake dodatne obdelave pred ponovno uporabo in kot del trajnega postopka proizvodnje ni bila samo možna, temveč zanesljiva, potem material ne bi bil odpadek. Prav tako, če se kasneje izkaže, da odpadek dejansko lahko služi koristnemu namenu, potem bo material izgubil status odpadka, ko je pripravljen za uporabo kot predelan proizvod.   

Številni proizvodi se pri izgorevanju premoga lahko nadalje uporabijo neposredno ali z malo dodatne obdelave. Vendar se nekateri v praksi redno odlagajo na deponije – npr. lignitni elektrofiltrski pepel.

V skladu s prilogo 7 – Klasifikacijski seznam odpadkov Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08) se elektrofilterski pepel uvršča v skupino 10 – Odpadki iz termičnih procesov, klasifikacijska oznaka odpadka 10 01 02 – elektrofilterski pepel iz kurilnih naprav na premog.
Iz navedenega izhaja, da ima elektrofiltrski pepel status odpadka vse dokler se ga s primernim načinom (npr. postopek R5 – Recikliranje / pridobivanje drugih anorganskih materialov) ne predela v gradbeni material.

 

 

VIR: DURS