Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku 
1. člen 
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09, 101/11, 24/12, 32/12 – ZDavP-2E, 19/13, 45/14, 97/14, 39/15, 40/16, 85/16, 30/17 in 37/18) se naslov petega dela spremeni tako, da se glasi:
»PREDLOŽITEV OBRAČUNA DAVKA NA PODLAGI SAMOPRIJAVE, ODLOČITVE SODIŠČA OZIROMA SKLENJENE IZVENSODNE PORAVNAVE IN V POSTOPKU DAVČNEGA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA«.
2. člen 
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen 
(predložitev obračuna davka) 
(1) Davčni zavezanec prikaže premalo obračunane davke in pripadajoče obresti v zvezi s predložitvijo davčnega obračuna na podlagi samoprijave, odločitve sodišča oziroma sklenjene izvensodne poravnave ali s predložitvijo davčnega obračuna v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora, ki vsebujeta podatke o:
– davčnem zavezancu (potrebne za identifikacijo vložnika),
– vrsti obračuna,
– vrsti obveznosti,
– številki inšpekcijske zadeve, če se predlaga obračun v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora,
– obdobju, višini davka in roku za plačilo premalo obračunanega oziroma neobračunanega davka,
– znesku obresti od poteka roka za plačilo do plačila davka na podlagi samoprijave, odločitve sodišča oziroma sklenjene izvensodne poravnave ali v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora,
– datumu plačila davka in obresti,
– kraju in datumu predložitve obračuna davka na podlagi samoprijave, odločitve sodišča oziroma sklenjene izvensodne poravnave ali v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora.
(2) Obrazca za predložitev podatkov iz prejšnjega odstavka »Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna na podlagi samoprijave, odločitve sodišča oziroma sklenjene izvensodne poravnave oziroma v postopku DIN« in »Obračun DDV in DFS v postopku DIN« sta objavljena na spletni strani finančne uprave.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2019.
Št. 007-328/2019
Ljubljana, dne 26. junija 2019
EVA 2019-1611-0008
Dr. Andrej Bertoncelj 
minister 
za finance