Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti (plače, REGRES, povračila) - 2020

V Uradnem listu RS št. 81/2019 je bila dne 27. 12. 2019 objavljena naslednja Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti:

 

I. NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE 

1. člen  (plače) 

 
(1) Zneski najnižjih osnovnih plač po tarifnih razredih Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti se povečajo za 3,65 % ter od vključno 1. 1. 2020 znašajo:
 
Tarifni razred
Najnižje osnovne plače
I.
521,77
II.
568,46
III.
629,12
IV.
736,50
V.
801,84
VI.
1.063,23
VII
1.315,29
VIII.
1.688,72
IX.
2.015,44

 

(2) Najnižje osnovne plače iz prvega odstavka tega člena so določene za polni delovni čas oziroma z njim izenačen delovni čas.
 
(3) Relativna razmerja v kolektivni pogodbi delodajalca niso obvezna.
 
(4) Socialni partnerji se po tej kolektivni pogodbi dejavnosti do konca meseca oktobra tekočega leta sestanejo z namenom sklenitve dogovora o uskladitvi najnižjih osnovnih plač. Kot podlaga za uskladitev najnižjih osnovnih plač se uporabi uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije o povprečni letni stopnji rasti cen življenjskih potrebščin in stanja panoge.
 
(5) Na podjetniški ravni se socialni partnerji lahko dogovorijo tudi za dodatno uskladitev plač.
 

2. člen 

(regres za letni dopust) 

(1) Regres za letni dopust znaša najmanj 1.050,00 EUR.
 
(2) Višino regresa za letni dopust socialni partnerji letno uskladijo, najkasneje do konca meseca oktobra tekočega leta.
 

3. člen 

(povračilo stroška prehrane med delom) 

 
Če prehrana pri delodajalcu ni organizirana ali je delavec iz utemeljenih razlogov ne more uživati, je delavec upravičen do povračila stroškov prehrane v višini 6,12 EUR na dan, razen ko zakon določa drugače.
 

4. člen 

(povračilo stroška prevoza na delo in z dela) 

 
(1) Delavec je upravičen do povračila stroška prevoza na delo in z dela najmanj 80 % najcenejšega javnega prevoza.
(2) Če ni javnega prevoza, je delavec upravičen do 0,18 EUR na prevoženi kilometer z osebnim vozilom.
(3) Delavec, katerega običajno prebivališče je oddaljeno do enega kilometra od mesta opravljanja dela, ni upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in z dela. Za določanje te oddaljenosti se upošteva najkrajša cestna povezava.
(4) V primeru izrednega prihoda na delo (z lastnim ali javnim prevoznim sredstvom) pripada delavcu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 0,18 EUR za prevoženi kilometer.

 

5. člen 

(službeno potovanje v RS) 

 
Delavcu se v primeru službenega potovanja v RS povrnejo dejanski stroški v zgornjih zneskih, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost.
 

6. člen 

(službeno potovanje v tujino) 

 
Delavcu se v primeru službenega potovanja v tujino povrnejo dejanski stroški v skladu z Uredbo o povračilu stroškov za službeno potovanje v tujino.
 

7. člen 

(terenski dodatek) 

 
Terenski dodatek pripada delavcem najmanj v zgornjem znesku, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost.

 

8. člen 

(nagrade dijakom in študentom na praktičnem usposabljanju) 

 
Dijakom in študentom v času praktičnega usposabljanja z delom oziroma v času obvezne prakse pripada nagrada v višini zgornjega zneska, ki se ne všteva v davčno osnovo.
 

III. VELJAVNOST TARIFNE PRILOGE 

9. člen 

(veljavnost Tarifne priloge) 

 
Tarifna priloga začne veljati z dnem sklenitve, uporablja pa se od 1. 1. 2020 dalje.
 
Ljubljana, dne 18. decembra 2019
 
VIR: URADNI LIST RS