Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (zavrnitev službenega stanovanja in dnevnica za potovanje)

V  uradnem listu RS št. 35/2017 je bila objavljena naslednja razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: aneks h KPND):

 

Opredelitev zavrnitve dodeljenega službenega stanovanja po 6. členu aneksa h KPND:
 
Za zavrnitev službenega stanovanja po drugem odstavku 6. člena aneksa h KPND se ne šteje zavrnitev stanovanja, ki ga je delodajalec dodelil javnemu uslužbencu na podlagi njegove vloge ali prijave na razpis za dodelitev stanovanja, razen če je bil javni uslužbenec predhodno seznanjen s konkretnim stanovanjem, za katerega se prijavlja na razpis in ki mu je dodeljeno, ter je bil seznanjen s posledicami odklonitve dodeljenega stanovanja.
 
 
Razlaga 9. člena Aneksa h KPND (dnevnica za službeno potovanje v državi) z dne 21. junija 2016, objavljena v Uradnem listu RS, št. 49/16 z dne 8. julija 2016, se dopolni z novim drugim odstavkom, tako da se razlaga po novem glasi:
 
»Opredelitev dnevnice za službeno potovanje v državi – 9. člen Aneksa h KPND:
 
Dnevnica za službeno potovanje v državi se določi za vsak dan službene odsotnosti, v katerem je javni uslužbenec odsoten več kot 12 ur, pri čemer se dan razume kot čas med 00.00 in 24.00.
Ne glede na prejšnji odstavek javnemu uslužbencu pripada dnevnica tudi, kadar se službeno potovanje začne v prvem dnevu in se brez prekinitve konča v naslednjem dnevu ter traja skupaj več kot 12 ur, vendar v nobenem od obeh dni ne traja več kot 12 ur.«.
 
VIR: Uradni list RS