Dodatek št. 3 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije (plače, regres 2019)

V Uradnem listu RS št. 82/2018 je bil objavljen naslednji dodatek št. 3 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije:

 

1. člen 

TARIFNA PRILOGA 

Ta tarifna priloga nadomešča 1. in 2. točko Tarifne priloge Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 66/17: v nadaljevanju Tarifna priloga 2 – 2017), tako da se ti dve točki po novem glasita:

1. NAJNIŽJA OSNOVNA PLAČA 

Najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede znašajo:

Tarifni razred Najnižja mesečna osnovna plača za 174 ur v EUR Najnižja osnovna plača na uro v EUR
I. 535,92 3,08
II. 584,64 3,36
III. 647,28 3,72
IV. 737,76 4,24
V. 803,88 4,62
VI. 941,34 5,41
VII. 1.097,94 6,31
VIII. 1.252,80 7,20
IX. 1.482,48 8,52

2. Najnižji znesek regresa za letni dopust znaša 900 € in velja do določitve novega zneska.

2. člen 

(1) Z začetkom veljavnosti te tarifne priloge prenehata veljati 1. in 2. točka Tarifne priloge 2 – 2017.

(2) Vse ostale točke Tarifne priloge Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije ostanejo nespremenjene in v veljavi še naprej.

3. člen 

Ta dodatek začne veljati in se uporabljati prvi dan naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 7. decembra 2018

Gospodarska zbornica Slovenije 

– Združenje kovinske industrije 

Predsednica upravnega odbora 

Slavka Marinič l.r.

Sindikat kovinske in elektroindustrije 

Slovenije (SKEI) 

Predsednica 

Lidija Jerkič l.r.

Zveza delavskih sindikatov 

Slovenije – Solidarnost 

Za dejavnost proizvodnje motornih vozil, 

prikolic in polprikolic 

Podpredsednik 

Slavko Pungeršič l.r.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 12. 12. 2018 izdalo potrdilo št. 02047-16/2005-56 o tem, da je Dodatek št. 3 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 13/10.