Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (plače, regres...)

 

 
A. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe) 
Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slovenije.
2. člen 
(Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe) 
Kolektivna pogodba velja za vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo eno od naslednjih dejavnosti, določene s šifro Standardne klasifikacije dejavnosti:
01.110
01.460
10.610
01.120
01.470
10.620
01.130
01.490
10.710
01.140
01.500
10.720
01.150
01.610
10.730
01.160
01.620
10.810
01.190
01.630
10.820
01.210
01.640
10.830
01.220
03.110
10.840
01.230
03.120
10.850
01.240
03.210
10.860
01.250
03.220
10.890
01.260
10.110
10.910
01.270
10.120
10.920
01.280
10.130
11.010
01.290
10.200
11.020
01.300
10.310
11.030
01.410
10.320
11.040
01.420
10.390
11.050
01.430
10.410
11.060
01.440
10.420
11.070
01.450
10.510
12.000
 
10.520
81.300
3. člen 
(Osebna veljavnost) 
(1) Kolektivna pogodba velja za vse delavce, zaposlene pri delodajalcih iz 2. člena te pogodbe.
(2) Za poslovodne osebe in prokuriste, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ta kolektivna pogodba ne velja, razen če je tako določeno s pogodbo o zaposlitvi.
(3) Kolektivna pogodba velja tudi za dijake in študente na praktičnem usposabljanju v vsebini, ki je v kolektivni pogodbi posebej določena.
....
 
Celotna vsebina kolektivne pogodbe vam je na voljo tukaj.
 
TARIFNA PRILOGA 
1. člen 
(Najnižje osnovne plače) 
(1) Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih od prvega dne naslednjega meseca po objavi kolektivne pogodbe v Uradnem listu RS dalje znašajo:
Tarifni razred
Mesečni znesek za 174 ur v €
I.
521,87
II.
572,37
III.
634,10
IV.
699,57
V.
783,74
VI.
922,16
VII.
1.041,87
VIII.
1.228,92
(2)Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih od 1. 1. 2020 dalje znašajo:
Tarifni razred
Mesečni znesek za 174 ur v €
I.
534,01
II.
585,68
III.
648,85
IV.
715,84
V.
801,97
VI.
943,60
VII.
1.066,10
VIII.
1.257,50
(3) Najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi stranki usklajujeta enkrat letno. V ta namen se stranki kolektivne pogodbe sestaneta najkasneje do konca meseca februarja posameznega leta. To ne velja za leto 2020.
2. člen 
(Povračilo stroškov v zvezi z delom) 
2a) Prehrana med delom
(1) Če delodajalec delavcu ne zagotovi prehrane med delom, delavcu pripada povračilo stroškov za prehrano med delom v višini 4,55 € na dan.
(2) Če je prehrana organizirana in delavec iz utemeljenih razlogov takega obroka ne more uživati, delavcu pripada povračilo stroškov za prehrano med delom v višini 4,55 € na dan.
(3) V primeru, da delo traja več kot 10 ur pripada delavcu zgornji znesek, ki ga za ta primer določa uredba.
2b) Prevoz na delo in z dela
(1) Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela znaša 80 % cene javnega prevoza.
(2) Če ni možnosti javnega prevoza, pripada delavcu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 0,16 € za vsak poln kilometer med prebivališčem in mestom opravljanja dela.
2c) Službeno potovanje v Sloveniji
(1) Delavec je upravičen do povračila stroškov za službena potovanja v Sloveniji:
– če službeno potovanje traja nad 6–8 ur in se je potovanje začelo 2 uri pred začetkom delovnega časa ali končalo 2 uri po končanem delovnem času: 6,12 €,
– če službeno potovanje traja nad 8–12 ur v višini: 9,00 €,
– če službeno potovanje traja nad 12 ur v višini: 18,00 €.
(2) Delavec je upravičen do povračila dejansko nastalih stroškov prevoza na službenem potovanju, ki so dokazani z računi. V primeru, da delavec uporablja lastno prevozno sredstvo, je za vsak poln kilometer upravičen do povračila stroška v višini zgornjega zneska, določenega v uredbi.
2d) Službeno potovanje v tujini
Delavec je upravičen do povračila stroškov za službeno potovanje v tujini v skladu z Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino.
2e) Terenski dodatek
Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 €.
3. člen 
(Drugi osebni prejemki) 
3a) Jubilejna nagrada
Jubilejna nagrada za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu znaša:
– za 10 let: 460 €,
– za 20 let: 689 €,
– za 30 let: 919 €,
– za 40 let: 919 €.
3b) Solidarnostna pomoč
Solidarnostna pomoč znaša v primeru:
– smrti delavca 2.500 €,
– smrti vzdrževanega ožjega družinskega člana 1.200 €,
– drugega ali tretjega odstavka 3. točke 64. člena 350 €.
3c) Odpravnina ob upokojitvi
Odpravnina ob upokojitvi se izplača skladno z zakonom o delovnih razmerjih.
3č) Regres za letni dopust
Delavcu pripada regres za letni dopust v višini 950 €.
Ljubljana, dne 27. marca 2019
 
 
VIR: Uradni list RS