Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (velja od 1. 3. 2020) - plače, regres + plače od 1.1.2021

 

Na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 z nadaljnjimi spremembami) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 z nadaljnjimi spremembami) sklepata pogodbeni stranki:
kot podpisnika na strani delodajalcev
– TURISTIČNO GOSTINSKA ZBORNICA SLOVENIJE ter
– ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE g.i.z., Sekcija za gostinstvo in turizem
in
kot podpisnik na strani delojemalcev
– SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE
 
A N E K S h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (Uradni list RS, št. 56/18, 13/19, 16/19, 12/20)
 
1. člen 
Spremeni se 59. člen Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma tako, da se glasi:
 
»59. člen 
Tarifni razredi glede na zahtevnost dela, stopnjo in vrsto izobrazbe
 
(1) Najnižje osnovne plače v panogi gostinstva in turizma po tarifnih razredih od 1. 3. 2020 dalje znašajo:
 
Tarifni razred
Najnižja osnovna plača
I.
504,00
II.
573,52
III.
715,53
IV.
797,46
V.
863,02
VI.
983,18
VII.
1.048,72
VIII.
1.234,43

 

(2) Najnižje osnovne plače v panogi gostinstva in turizma po tarifnih razredih od 1. 1. 2021 dalje znašajo:
 
Tarifni razred
Najnižja osnovna plača
I.
529,20
II.
602,20
III.
751,31
IV.
837,33
V.
906,17
VI.
1.032,34
VII.
1.101,16
VIII.
1.296,15
(3) NOP iz prejšnjega odstavka tega člena veljajo od 1. 1. 2021 dalje, če se stranke v tej Kolektivni pogodbi ne dogovorijo drugače.
(4) Stranke te Kolektivne pogodbe se bodo z namenom presojanja zmožnosti dviga NOP iz drugega odstavka tega člena sestale najkasneje 1. 10. 2020.
2. člen 
Objava in veljavnost aneksa 
Aneks prične veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 15. junija 2020
 
VIR: URADNI LIST RS