Višina najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede in višina povračil stroškov prehrane med delom ter službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije - od 1. 7. 2021

Višina najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede in višina povračil stroškov prehrane med delom ter službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije:

V I Š I N O  N A J N I Ž J I H  O S N O V N I H  P L A Č 

 

za posamezne tarifne razrede in višino povračil stroškov prehrane med delom ter službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije, ki od 1. 7. 2021 dalje znašajo 

 
 
I. NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE 
Najnižje osnovne plače (NOP) za posamezne tarifne razrede za delo opravljeno od vključno 1. 7. 2021 dalje znašajo:
Tarifni razred
 
NOP v EUR
I.
Enostavna dela
582,43
II.
Manj zahtevna dela
604,78
III.
Srednje zahtevna dela
640,71
IV.
Zahtevna dela
683,92
V.
Bolj zahtevna dela
762,34
VI.
Zelo zahtevna dela
918,13
VII.
Visoko zahtevna dela
1.094,98

 

II. POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM 
 
1.
Prehrana med delom
4,48 EUR
2.
Službena potovanja v Republiki Sloveniji
 
6–8 ur
6,46 EUR
 
8–12 ur
9,24 EUR
 
nad 12 ur
18,23 EUR

 

Obrazložitev: 
Skladno s prvim odstavkom 2. člena Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 52/18 – KPDTS) se najnižje osnovne plače od vključno leta 2020 dalje spreminjajo in usklajujejo izključno 1. julija tekočega leta z inflacijo, merjeno z indeksom cen življenjskih potrebščin SURS I–VI tekočega leta / I–VI preteklega leta, vendar ne več kot za 2 % letno. Indeks cen življenjskih potrebščin SURS I–VI 21 / I–VI 20 znaša 100,7, zato se najnižje osnovne plače po posameznih tarifnih razredih za delo opravljeno od 1. 7. 2021 dalje povišajo za 0,7 %.
Skladno s 7. členom Tarifne priloge h KPDTS se Povračila stroškov v zvezi z delom, razen nadomestila za ločeno življenje, uskladijo 1. julija tekočega leta z inflacijo, merjeno z indeksom cen življenjskih potrebščin SURS I–VI tekočega leta/I–VI preteklega leta. Indeks cen življenjskih potrebščin SURS I–VI 21 / I–VI 20 znaša 100,7, zato se povračila stroškov prehrane med delom in službenih potovanj v Republiki Sloveniji povečajo za 0,7 %.
 
 
Ljubljana, dne 1. julija 2021
 
 
Sindikat delavcev trgovine Slovenije 
po pooblastilu navedenih podpisnikov 
Vesna Stojanovič 
predsednica