Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (velja od 28. 5. 2016)

28. 5. 2016 je bila objavljena naslednja Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini:

 

 

1. člen 
 
 
 
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09, 51/10, 67/10, 80/10 – ZUTD, 41/12, 68/12, 47/13, 96/14, 39/15, 57/15, 73/15, 98/15 in 6/16) se v tretjem odstavku 5. člena za tretjo alinejo pika nadomesti z vejico in doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– učiteljem slovenščine na tujih univerzah za 30 koledarskih dni na leto v času obveznega opravljanja dela v Sloveniji, praviloma med dvema študijskima letoma, z namenom usposabljanja in priprave na delo na tuji univerzi, izobraževanja, stikov z delodajalcem, s slovenskimi ustanovami in kulturnim okoljem.«.
2. člen 
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Osnova za izračun plače za delo v tujini je določena z nominalno osnovo za delo v tujini, ki je za posamezno funkcijo, delovno mesto oziroma naziv za delo v tujini določena v prilogi 4, ta pa je sestavni del te uredbe. Vrednosti stopenj nominalnih osnov so določene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe. Stopnja nominalne osnove za delo v tujini se spremeni, če javni uslužbenec med napotitvijo v tujino napreduje v skladu s predpisi. Plače funkcionarjev, ki so napoteni na delo v tujino ter jim v skladu z zakonom v času napotitve funkcija miruje, se določijo glede na delovna mesta iz priloge 4 pod šiframi TA17001, TA17002 ali TA17003. Na delovno mesto pod šifro TA17001 se uvrsti v tujino napotenega vrhovnega sodnika ali vrhovnega državnega tožilca, na delovno mesto pod šifro T100002 se uvrsti v tujino napotenega višjega sodnika, višjega državnega tožilca ali državnega pravobranilca, na delovno mesto pod šifro TA17003 pa se uvrsti v tujino napotene druge funkcionarje v pravosodnih organih.«.
V drugem odstavku se beseda »Osnova« nadomesti z besedilom »Vrednost stopnje nominalne osnove«.
V petem odstavku se besedilo »Nominalne osnove« nadomesti z besedilom »Vrednosti stopenj nominalnih osnov«.
3. člen 
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen 
(vrste dodatkov za delo v tujini) 
(1) Javnemu uslužbencu pripadajo med delom v tujini ne glede na določila drugih predpisov, ki urejajo pravice in obveznosti javnih uslužbencev, naslednji dodatki:
– dodatek za oddaljenost,
– dodatek za zahtevnost dela v tujini,
– dodatek za opravljanje dodatnih nalog,
– dodatek za nevarnost,
– dodatek za posebne življenjske razmere v tujini,
– dodatek za delovno dobo,
– dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat,
– položajni dodatek,
– dodatek za pripravljenost in premestljivost.
(2) Do dodatkov iz tega člena niso upravičeni javni uslužbenci na delu v tujini, ki jih prejemajo iz kakršnega koli drugega naslova, zlasti iz institucij drugih držav ali mednarodnih organizacij.
(3) Dodatki iz tretje, četrte, pete, osme in devete alineje prvega odstavka tega člena ne pripadajo učiteljem dopolnilnega pouka slovenščine v tujini (v nadaljnjem besedilu: učitelji na delu v tujini), učiteljem slovenščine in lektorjem na tujih univerzah.
(4) Dodatki iz druge, tretje, sedme, osme in devete alineje prvega odstavka tega člena ne pripadajo raziskovalcem.
(5) Dodatki iz te uredbe se izplačujejo mesečno, razen če je v tej uredbi določeno drugače.
(6) Dodatki iz tega člena, določeni v nominalni višini, se usklajujejo v enakem odstotku, kot se usklajujejo vrednosti stopenj nominalnih osnov za delo v tujini iz prejšnjega člena te uredbe.«.
4. člen 
V prvem odstavku 10. člena se na koncu četrte alineje črta beseda »in« ter doda vejica. Doda se nova peta alineja, ki se glasi:
»– zdravnikom specialistom ter zdravstvenim delavcem in sodelavcem, ki so napoteni na delo v Svetovno zdravstveno organizacijo ali drugo evropsko ali mednarodno organizacijo.«.
Dosedanja peta alineja postane šesta alineja.
5. člen 
Na koncu prvega odstavka 11. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
»Dodatek za opravljanje dodatnih nalog pripada tudi javnemu uslužbencu, ki ni zaposlen na predstavništvu in ki poleg nalog svojega delovnega mesta vodi finančno poslovanje ali je odgovoren za naloge v zvezi z varnostjo.«.
6. člen 
V prvem odstavku 15. člena se pred prvo alinejo doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– je bil izveden teroristični napad večjih razsežnosti, pri čemer v državi ne potekajo oboroženi spopadi med sprtimi stranmi,«.
Dosedanja prva, druga in tretja alineja postanejo druga, tretja in četrta alineja.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dodatek za nevarnost na območju delovanja iz prve alineje prejšnjega odstavka znaša 302,55 eura, iz druge alineje prejšnjega odstavka 504,26 eura, iz tretje alineje prejšnjega odstavka 605,11 eura in iz četrte alineje prejšnjega odstavka 1.210,22 eura.«.
V četrtem odstavku se za drugim stavkom doda nov tretji stavek, ki se glasi:
»V predlogu organ navede lokacije s povečano nevarnostjo in obdobje, na katero se predlog nanaša.«.
7. člen 
V prvem odstavku 17. člena se pred besedo »nominalne« doda besedo »vrednosti«.
8. člen 
V tretjem odstavku 25. člena se preglednica spremeni tako, da se glasi:
»
Država
Najvišji znesek vpisnine in šolnine v lokalni valuti, ki ga krije organ
Japonska
2.500.000 JPY
Švica
27.000 CHF
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
18.000 GBP
ZDA
30.000 USD
Kanada
25.000 CAD
Avstralija
26.000 AUD
«. 
9. člen 
Na koncu petega odstavka 31. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
»Učiteljem slovenščine na tujih univerzah so s tem povračilom kriti tudi potni stroški za čas opravljanja dela v Sloveniji.«.
10. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je sestavni del te uredbe:
»Priloga 1: Vrednosti stopenj nominalnih osnov
Stopnja nominalne osnove
Vrednost v €
10
1.306,11
20
1.399,40
30
1.446,06
40
1.492,69
50
1.539,34
60
1.679,28
70
1.772,57
80
1.959,17
90
2.145,75
100
2.425,62
110
2.705,52
120
3.078,68
130
3.171,98
140
3.265,27
150
3.451,86
160
3.545,16
170
3.638,44
«. 
11. člen 
Doda se nova priloga 4, ki je sestavni del te uredbe:
»Priloga 4: Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov za delo v tujini
Šifra FDMN
FUNKCIJA/DELOVNO MESTO/NAZIV
TR
Stopnja nominalne osnove
TA17001
FUNKCIONAR – NAPOTEN V TUJINO I (FUNKCIJA V RS MIRUJE)
VII/2
160
TA17002
FUNKCIONAR – NAPOTEN V TUJINO II (FUNKCIJA V RS MIRUJE)
VII/2
150
TA17003
FUNKCIONAR – NAPOTEN V TUJINO III (FUNKCIJA V RS MIRUJE)
VII/2
140
TA17004
NACIONALNI PREDSTAVNIK V EUROJUSTU
VII/2
170
TA17005
NAMESTNIK NACIONALNEGA PREDSTAVNIKA V EUROJUSTU
VII/2
150
TA17006
POMOČNIK NACIONALNEGA PREDSTAVNIKA V EUROJUSTU
VII/2
140
TC26001
VIŠJI REFERENT I
VI
40
TC26002
VIŠJI REFERENT II
VI
30
TC26003
VIŠJI REFERENT III
VI
20
TC27001
VIŠJI SEKRETAR
VII/2
130
TC27002
SEKRETAR
VII/2
120
TC27003
PODSEKRETAR
VII/2
120
TC27004
VIŠJI SVETOVALEC I
VII/1
110
TC27005
VIŠJI SVETOVALEC II
VII/1
110
TC27006
VIŠJI SVETOVALEC III
VII/1
100
TC27007
SVETOVALEC I
VII/1
100
TC27008
SVETOVALEC II
VII/1
90
TC27009
SVETOVALEC III
VII/1
80
TC35001
NAZIVI 13. STOPNJE MNZ
V
40
TC35002
NAZIVI 14. STOPNJE MNZ
V
30
TC35003
NAZIVI 15. STOPNJE MNZ
V
20
TC36001
NAZIVI 10. STOPNJE MNZ
VI
70
TC36002
NAZIVI 11. STOPNJE MNZ
VI
60
TC36003
NAZIVI 12. STOPNJE MNZ
VI
50
TC37001
POLICIJSKI ATAŠE
VII/1
150
TC37002
POLICIJSKI URADNIK ZA ZVEZO
VII/1
140
TC37003
NAZIVI 2. STOPNJE MNZ
VII/2
150
TC37004
NAZIVI 3. STOPNJE MNZ
VII/2
140
TC37005
NAZIVI 4. STOPNJE MNZ
VII/1
130
TC37006
NAZIVI 5. STOPNJE MNZ
VII/1
120
TC37007
NAZIVI 6. STOPNJE MNZ
VII/1
110
TC37008
NAZIVI 7. STOPNJE MNZ
VII/1
100
TC37009
NAZIVI 8. STOPNJE MNZ
VII/1
90
TC37010
NAZIVI 9. STOPNJE MNZ
VII/1
80
TC44001
VOJAK II
IV
10
TC44002
NVU I. RAZREDA
IV
10
TC45001
ŠTABNI VODNIK
V
80
TC45002
VIŠJI VODNIK
V
70
TC45003
VODNIK
V
60
TC45004
NADDESETNIK
V
50
TC45005
DESETNIK
V
40
TC45006
PODDESETNIK
V
30
TC45007
VOJAK I
V
20
TC45008
NVU V. RAZREDA
V
50
TC45009
NVU IV. RAZREDA
V
40
TC45010
NVU III. RAZREDA
V
30
TC45011
NVU II. RAZREDA
V
20
TC45012
NAZIVI 13. STOPNJE MO
V
40
TC45013
NAZIVI 14. STOPNJE MO
V
30
TC45014
NAZIVI 15. STOPNJE MO
V
20
TC46001
VIŠJI PRAPORŠČAK
VI
110
TC46002
PRAPORŠČAK
VI
100
TC46003
VIŠJI ŠTABNI VODNIK
VI
90
TC46004
NVU VIII. RAZREDA
VI
80
TC46005
NVU VII. RAZREDA
VI
70
TC46006
NVU VI. RAZREDA
VI
60
TC46007
NAZIVI 10. STOPNJE MO
VI
70
TC46008
NAZIVI 11. STOPNJE MO
VI
60
TC46009
NAZIVI 12. STOPNJE MO
VI
50
TC47001
GENERALMAJOR
VII/2
160
TC47002
BRIGADIR
VII/2
150
TC47003
POLKOVNIK
VII/2
140
TC47004
PODPOLKOVNIK
VII/1
130
TC47005
MAJOR
VII/1
120
TC47006
STOTNIK
VII/1
110
TC47007
NADPOROČNIK
VII/1
100
TC47008
POROČNIK
VII/1
90
TC47009
VIŠJI ŠTABNI PRAPORŠČAK
VII/1
130
TC47010
ŠTABNI PRAPORŠČAK
VII/1
120
TC47011
VVU XV. RAZREDA
VII/2
150
TC47012
VVU XIV. RAZREDA
VII/2
140
TC47013
VVU XIII. RAZREDA
VII/1
130
TC47014
VVU XII. RAZREDA
VII/1
120
TC47015
VVU XI. RAZREDA
VII/1
110
TC47016
VVU X. RAZREDA
VII/1
100
TC47017
VVU IX. RAZREDA
VII/1
90
TC47018
NAZIVI 2. STOPNJE MO
VII/2
150
TC47019
NAZIVI 3. STOPNJE MO
VII/2
140
TC47020
NAZIVI 4. STOPNJE MO
VII/2
130
TC47021
NAZIVI 5. STOPNJE MO
VII/2
120
TC47022
NAZIVI 6. STOPNJE MO
VII/2
110
TC47023
NAZIVI 7. STOPNJE MO
VII/2
100
TC47024
NAZIVI 8. STOPNJE MO
VII/2
90
TC47025
NAZIVI 9. STOPNJE MO
VII/2
80
TC55001
CARINIK I
V
40
TC55002
CARINIK II
V
30
TC55003
CARINIK III
V
20
TC56001
VIŠJI CARINIK I
VI
70
TC56002
VIŠJI CARINIK II
VI
60
TC56003
VIŠJI CARINIK III
VI
50
TC57001
FINANČNI URADNIK ZA ZVEZO
VII/2
140
TC57002
VIŠJI FINANČNI SVETNIK
VII/2
130
TC57003
FINANČNI SVETNIK
VII/2
120
TC57004
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR I
VII/1
110
TC57005
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR II
VII/1
110
TC57006
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR III
VII/1
100
TC57007
FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR I
VII/1
100
TC57008
FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR II
VII/1
90
TC57009
FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR III
VII/1
80
TC77001
VELEPOSLANIK
VII/2
170
TC77002
POOBLAŠČENI MINISTER
VII/2
150
TC77003
GENERALNI KONZUL
VII/2
150
TC77004
MINISTER SVETOVALEC
VII/2
140
TC77005
PRVI SVETOVALEC
VII/2
130
TC77006
KONZUL 1. RAZREDA
VII/2
130
TC77007
SVETOVALEC
VII/2
120
TC77008
KONZUL 1 RAZREDA
VII/2
120
TC77009
I. SEKRETAR
VII/2
110
TC77010
KONZUL
VII/2
110
TC77011
II. SEKRETAR
VII/2
100
TC77012
KONZUL
VII/2
100
TC77013
III. SEKRETAR
VII/2
90
TC77014
VICE KONZUL
VII/2
90
TC77015
ATAŠE
VII/2
80
TC77016
KONZULARNI AGENT
VII/2
80
TD17001
UČITELJ SLOVENŠČINE NA TUJI UNIVERZI
VII/2
100
TD17002
UČITELJ SVETNIK
VII/2
110
TD17003
UČITELJ SVETOVALEC
VII/2
100
TD17004
UČITELJ MENTOR
VII/2
90
TD17005
UČITELJ
VII/2
80
TD18001
VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR Z MAGISTERIJEM
VIII
100
TD19001
VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR Z DOKTORATOM
IX
110
TD19002
VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR
IX
100
TE15001
ZDRAVSTVENI DELAVEC / SODELAVEC IV
V
30
TE17001
ZDRAVSTVENI DELAVEC / SODELAVEC II
VII/2
100
TE17002
ZDRAVSTVENI DELAVEC / SODELAVEC III
VII/1
90
TE18001
ZDRAVNIK SPECIALIST (V/VI, SVETOVALEC)
VIII
150
TE18002
ZDRAVNIK SPECIALIST (II, III, IV)
VIII
120
TE18003
ZDRAVSTVENI DELAVEC / SODELAVEC I
VIII
120
TG27001
NOVINAR, DOPISNIK RTV
VII/2
140
TH19001
ZNANSTVENI SVETNIK
IX
150
TH19002
VIŠJI ZNANSTVENI SODELAVEC
IX
120
TH19003
ZNANSTVENI SODELAVEC
IX
110
TH19004
ASISTENT Z DOKTORATOM
IX
100
TJ14001
VOZNIK IV
IV
10
TJ14002
ADMINISTRATOR IV
IV
10
TJ15001
SISTEMSKI ADMINISTRATOR V
V
20
TJ15002
VARNOSTNIK V
V
20
TJ15003
ADMINISTRATOR V
V
20
TJ15004
VOZNIK V
V
20
TJ15005
ADMINISTRATIVNI ATAŠE V
V
20
TJ16001
ADMINISTRATOR VI
VI
50
TJ16002
ADMINISTRATIVNI ATAŠE VI
VI
50
TJ17001
SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2-I
VII/2
110
TJ17002
SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2-II
VII/2
100
TJ17003
KORESPONDENT ATAŠE VII/1
VII/1
90
TJ17004
SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/1
VII/1
80
«. 
12. člen 
V prvem odstavku 43.a člena se preglednica nadomesti z novo preglednico, ki se glasi:
»
Stopnja nominalne osnove
Vrednost v € 
10
1.294,58
20
1.386,25
30
1.431,64
40
1.476,96
50
1.522,24
60
1.658,72
70
1.749,84
80
1.930,70
90
2.110,10
100
2.377,78
110
2.643,73
120
2.992,78
130
3.083,48
140
3.169,28
150
3.345,25
160
3.430,37
170
3.515,21
«. 
13. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je sestavni del te uredbe:
»Priloga 2: Indeksi življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov
Kraj
Indeks življenjskih stroškov OZN (LJ=100)
Aman
1,1205 
Ankara
0,9759 
Atene
0,9759 
Bagdad
1,1084 
Beograd
0,9759 
Berlin
1,0505 
Bern
1,2530 
Brasilia
1,0361 
Bratislava
1,0000 
Bruselj
1,1566 
Budimpešta
1,0000 
Buenos Aires
1,0000 
Bukarešta
0,9639 
Canberra
1,0801 
Carigrad
1,0361 
Celovec
1,1325 
Cleveland
1,1325 
Dublin
1,0361 
Dunaj
1,1566 
Düsseldorf
1,0786 
Haag
1,0843 
Hamburg
1,1270 
Helsinki
1,0964 
Kabul
1,1325 
Jerusalem
1,1446 
Kairo
1,0241 
Kijev
0,9759 
Kopenhagen
1,1687 
Lizbona
1,0723 
Ljubljana
1,0000 
London
1,2289 
Lyon
1,1084 
Madrid
1,0482 
Milano
1,1205 
Monošter
0,9518 
Moskva
1,0482 
München
1,1302 
N'Djamena
1,1205 
New Delhi
1,0482 
New York
1,2048 
Oslo
1,1084 
Ottawa
1,1052 
Pariz
1,1566 
Peking
1,1084 
Podgorica
0,9880 
Praga
0,9639 
Pretoria
0,9277 
Priština
0,9398 
Rim
1,1325 
Riyadh
1,0602 
Sarajevo
0,9639 
Skopje
1,0000 
Sofija
1,0000 
Stockholm
1,0602 
Strasbourg
1,1325 
Šanghaj
1,2048 
Tbilisi
0,9759 
Teheran
1,1687 
Tel Aviv
1,1117 
Tirana
0,9639 
Tokio
1,1807 
Trst
1,1084 
Varšava
0,9036 
Vatikan
1,1325 
Vilna
1,0361 
Washington
1,1566 
Zagreb
0,9880 
Zugdidi
0,9277 
Ženeva
1,3373 
«. 
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
(1) Spremenjena priloga 2 se začne uporabljati 1. junija 2016.
(2) Najvišji zneski vpisnin in šolnin iz spremenjene preglednice tretjega odstavka 25. člena se začnejo uporabljati s šolskim letom 2016/2017.
15. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-16/2016
Ljubljana, dne 26. maja 2016
EVA 2016-3130-0013
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
 
 
VIR: Uradni list RS