Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost (delovna doba, tarifni razredi, jubilejna)

29. 7. 2016 je bil v Uradnem listu RS Objavljen naslednji Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost:

1. člen 
V Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost se prvi odstavek 86. člena spremeni tako, da se glasi:
(1) »Delavcu pripada jubilejna nagrada za:
– 10 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu
– 20 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu
– 30 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu
– 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu.«
2. člen 
V Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za papirno in papirno- predelovalno dejavnost se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred določeni v Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 110/13) se povečajo za 3,5% in po novem znašajo:
I. 
tarifni razred
443,50 €
II. 
tarifni razred
503,32 €
III. 
tarifni razred 
563,29 €
IV. 
tarifni razred
623,16 €
V. 
tarifni razred
728,31 €
VI./1 
tarifni razred
942,48 €
VI./2 
tarifni razred
1.113,85 €
VII. 
tarifni razred
1.413,74 €
VIII. 
tarifni razred
1.627,94 €
3. člen 
V Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za papirno in papirno- predelovalno dejavnost se v 4. točki spremeni prvi odstavek, tako da se glasi:
»(1) Jubilejna nagrada:
Delavcu pripada jubilejna nagrada:
– za 10 let v višini 428,50 EUR
– za 20 let v višini 642,75 EUR
– za 30 let v višini 857,00 EUR
– za 40 let v višini 857,00 EUR.«
4. člen 
Druge določbe Kolektivne pogodbe za papirno in papirno-predelovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 110/13) ostanejo nespremenjene.
5. člen 
Ta aneks začne veljati s prvim dnem naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 21. julija 2016
Gospodarska zbornica Slovenije 
Združenje papirne in papirno predelovalne industrije 
Predsednik Upravnega odbora 
Tadej Gosak l.r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije 
Sekcija za les in papir 
Predsednik 
Bogdan Božac l.r.
 
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM 
Predsednik 
Jakob Počivavšek l.r.
 
Sindikat papirne dejavnosti Slovenije 
Predsednica 
Nives Hrovat l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 21. 7. 2016 izdalo potrdilo št. 02047-12/2005-33 o tem, da je Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 9/11.